ŽENE U SRBIJI ZARAĐUJU OKO 100 € MANJE OD MUŠKARACA

Žene zarađuju manje od muškaraca. Prema poslednjim podacima SES-a, razlika u bruto platama između muškaraca i žena je 2018. godine iznosila oko 8,8 odsto. Prema podacima RZS za septembar 2022. godine, muškarci su u proseku zarađivali oko 100 evra više od žena.

Da stvar bude još gora, i suprotna zdravom razumu i logici, razlika u primanjima u Srbiji samo raste sa sve većim stepenom obrazovanja!

Ali, rodni jaz na tržištu Srbije ne prestaje na nivou primanja. Oko 14 odsto više muškaraca starosti od 20 do 64 godine je zaposleno u odnosu na žene. Na rukovodećim pozicijama imamo 65 odsto muškaraca i 35 odsto žena. Idemo dalje.

Dok oko 17,9 odsto žena se bavi negom dece i osoba sa invaliditetom, te je i to velika prepreka za profesionalni napredak, u istom problemu je samo oko 2 odsto muškaraca.

Ako se uporedimo sa svetom ispadamo još i „dobri“. Dok je u Srbiji razlika po zaradi po satu tih pomenutih 8,8 odsto, iz EU je u aprilu ove godine stigao podatak da je ta razlika na nivou bloka 2021. godine bila oko 12,7 odsto, a najveća u Estoniji, Austriji, Nemačkoj i Mađarskoj.

Ipak, Srbija je gora u odnosu na Rumuniju, Sloveniju, Poljsku, Italiju i Belgiju gde je razlika u primanjima ispod 5 odsto. Da stvar bude dodatno deprimirajuća, ovaj rodni jaz u primanjima na svetskom nivou bi, prema analizi Svetskog ekonomskog foruma, bilo moguće iskoreniti tek za 132 godine!

Ovaj problem je prepoznat, u teorijskom smislu, pa je tako ove godine Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena američkoj ekonomistkinji Klaudiji Goldin za njen doprinos razumevanju ishoda na tržištu rada za žene. Ali na terenu, kao što nam ukazuju gorenavedeni podaci i potvrđuju stručnjaci, druga priča.

Stručnjaci objašnjavaju da je problem veći od razlike u plati, koja je kako navode i viša kada pogledamo pojedinačne industrije. Posledice kažu da su dalekosežne, i to ne samo na nivou pojedinačnih života žena, već i za zajednicu i državu u celini. A uzrok svega, kažu, nalazi se u kulturnom kodu i stereotipima koje kako podaci pokazuju rado gajimo.

Podatak o zaradama više krije nego što pokazuje

Kako objašnjava Aleksandra Anić, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu koja je doktorirala na ovoj temi, podaci o razlikama o bruto platama ne znače puno zato što ne uzimaju u obzir druge bitne determinante zarada.

– Na zaradu generalno utiče obrazovanje, radni staž, zanimanje, delatnost, javni/privatni sektor, da li je posao sa punim radnim vremenom, tip ugovora (određeno/neodređeno, ugovor o PPP, itd.), region, tip naselja i slično. Kada se uzmu u obzir razlike u objektivnim karakteristikama taj jaz je još veći i on je posledica diskriminacije. Žene zarađuju manje, iako u proseku imaju veći nivo obrazovanja. Žene su češće fakultetski obrazovane u odnosu na muškarce, objašnjava Anić.

Novac, Prevara, banka, žena
FOTO: SHUTTERSTOCK

Kako ona dalje objašnjava, polje obrazovanja značajno utiče na razlike u zaradama, jer su žene češće lekari, socijalni radnici, učiteljice/nastavnice, pa iako imaju visok nivo obrazovanja one su koncentrisane na poslovima koji su lošije plaćeni u odnosu na takozvane muške poslove, a napominje i da ih je daleko manje na rukovodećim položajima.

– Rukovodioci, menadžeri, direktori to su zanimanja koja su najviše plaćena. Razlika u zaradama se dodatno povećava na višim nivoima zarada, što je problem poznat kao „stakleni plafon“ (engl. Sticky floor). To znači da je diskriminacija posebno izražena kod najviših zarada, odnosno da su najveće zarade žena mnogo manje nego najveće zarade muškaraca.

Takođe, kako kaže psihološkinja i istraživačica, Sarita Bradaš, diskriminacija stvara rodni jaz i na drugim mestima u privredi, ne samo u nivou primanja. Na prvom mestu, tržište rada.

– Na tržištu rada Srbije izražen je rodni jaz u stopama zaposlenosti: u 2022. godini bilo je zaposleno 76,2 odsto muškaraca i 62,3 odsto žena starosti od 20 do 64 godine. Zbog brige o deci i osobama sa invaliditetom 17,9 odsto žena ne može da radi iako to želi dok je takvih među muškarcima svega 2,6 odsto. U 2022. godini na rukovodećim pozicijama bilo je 65 odsto muškaraca i 35 odsto žena što pokazuju da žene imaju slabe izglede za napredovanje na rukovodeće pozicije tako da muškarci zadržavaju dominantnu poziciju u zanimanjima koja nose najveću moć, objašnjava Bradaš.

Ona ističe i da su razlike u primanjima različite i kada pogledamo pojedinačne sektore.

– Najveći jaz je u sektorima Finansijskih delatnosti i delatnost osiguranja (20,1%), Prerađivačkoj industriji (19,2%) i u sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom i parom (15,1%). Sa druge strane, u sektoru građevinarstva u kojem radi veoma malo žena, njihove zarade su veće od zarada muškaraca za 22,4 odsto, dodaje Bradaš.

Šta doprinosi ovom jazu, i jesu li faktori isključivo ekonomski?

Kako objašnjava Bradaš, u prvom redu ovaj jaz izazivaju rodne predrasude, a one su prisutne širom sveta (negde manje, negde veće).

– Rodne predrasude predstavljaju nejednak tretman ili očekivanja od pojedinca ili grupe, na osnovu pola, a rezultat su formiranih rodnih uloga. Potcenjivanje sposobnosti žena i njihovih prava u društvu, predstavlja ograničenje kako za njihove izbore tako i za mogućnosti. Prema istraživanju UNDP 76 odsto ispitanih u Srbiji ispoljava bar jednu rodnu predrasudu (68,6 odsto žena i 84,3 odsto muškaraca). Trećina ispitanih ima predrasude u oblasti ekonomije (19 odsto žena i 43 odsto muškaraca) odnosno smatraju da muškarci imaju veća prava na posao nego žene te da su muškarci bolji rukovodioci, ističe Bradaš.

Ona dodaje i da postoji saglasnost oko nekoliko drugih faktora koji doprinose jazu.

– Prvo, feminizacija poslova koja se ogleda u tome da zbog rodnih stereotipa u vezi sa zanimanjima, žene češće nego muškarci obavljaju određena zanimanja, pri čemu su “ženska zanimanja” manje vrednovana kod određivanja zarada. Pored toga, žene čine većinu zaposlenih u sektorima koji imaju niže zarade (trgovina, obrazovanje, zdravstvo), a muškarci čine većinu u sektorima koji imaju najviše zarade (informisanje I komunikacije, rudarstvo, energetika). Drugo, žene češće odsustvuju sa posla zbog brige o deci, a za vreme odsustva zarade se umanjuju, objašnjava ona.

Posledice ove razlike u primanjima su brojne

Što se tiče posledica, kao što smo i rekli, one su brojne, a kako ističe Anić treba ih posmatrati u širem kontekstu.

– Na karijeru i zarade žena u velikoj meri utiče njena mogućnost da se posveti karijeri kada postane majka. To znači da je usklađivanje rada i roditeljstva ključna za ravnopravnost žena. Na primer, uvođenje obaveznog odsustva radi nege deteta isključivo za očeve bi omogućilo da majka može ranije da se vrati na posao. Prema postojećem Zakonu, odsustvo radi nege deteta mogu da koristi ili otac ili majka, ali u praksi je to uvek majka. Što je duže i češće žena odsutna sa posla zbog roditeljstva, to su efekti na zarade i karijeru veći. Niže zarade znače niže poreze i doprinose, pa su prihodi u budžetu manji, objašnjava ona.

plata, smanjenje, jul
FOTO: ILUSTRACIJA

Da li ovaj problem može da se reši?

Aleksandra Anić odgovarajući na pitanje kako ovaj problem može da se reši, tj. kako jaz može da se premosti ističe da neke zemlje EU uveliko primenjuju praksu obaveznog izveštavanja o zaradama na nivou preduzeća po polu i obavezno obrazloženje ukoliko postoji razlika na sličnim pozicijama između muškaraca i žena.

– Na rodnoj ravnopravnosti treba raditi od najranijeg uzrasta, da deca ne prave razliku između muških i ženskih poslova kako u profesionalnom smislu, tako i u domaćinstvu. Devojčice treba podsticati da se više upisuju na prirodne/tehničke fakultete, jer će im to omogućiti zaposlenje na poslovima koji su bolje plaćeni. Insistiranje na rodno senzitivnom jeziku ne treba da bude prioritet, zato što to ne utiče suštinski na poboljšanje položaja žena na tržištu rada niti zarada. Na primer, oslovljavanje žene koja je psiholog sa psihološkinja, ne utiče niti na njenu platu niti na mogućnost napredovanja. U javnosti se previše pažnje posvećuje rodno senzitivnom jeziku, što je zapravo forma, a ne suština, zaključuje Anić.

Sa druge strane, Sarita Bradaš fokus stavlja na primenu postojećih zakonskih rešenja i nadzor nad njihovim sprovođenjem. Ona tvrdi da mi u Zakon o rodnoj ravnopravnosti imamo odredbu tj. obavezu poslodavaca kako u javnom tako i u privatnom sektoru da donose planove ili programe za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, kao i da vode evidenciju i izveštavaju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

– Na osnovu dostavljenih izveštaja nadležno Ministarstvo je u obavezi da izradi zbirni izveštaj o stanju u oblasti ostvarivanja rodne ravnopravnosti i dostavi ga Vladi, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, radi usvajanja. Iako zbirni izveštaj treba da bude dostupan na internet stranici Vlade i Ministarstva takvih izveštaja nema, kaže Bradaš i dodaje da bi regulativu trebalo uskladiti sa Direktivom EU o jačanju primene načela jednakih zarada muškaraca i žena.

– Direktiva, između ostalog, uvodi obavezu poslodavaca da izveštavaju o rodnim razlikama u zaradama te ukoliko je razlika u zaradama veća od 5 odsto i ne može se opravdati objektivnim, rodno neutralnim kriterijumima, preduzeća moraju sprovesti zajedničku procenu zarada u saradnji sa predstavnicima radnika/ca i preduzeti mere za otklanjanje razlika, zaključuje ona.

Izvor : Kurir.rs/Blic

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *