POČELO PRIKLJUČENJE NELEGALNIH OBJEKATA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I U OBRENOVCU

Od 15. septembra, građani mogu da počnu da se prijavljuju za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na struju, vodu, gas ili grejanje i kanalizaciju i prijava će trajati 30 dana, do 15. oktobra, bez produženja roka.

Način, uslovi i postupak za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i / ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata uređeni su Uredbom Vlade Republike Srbije objavljenom u Sl.glasniku Republike Srbije br.70/23, a sa čijom sadržinom se naši sugrađani mogu upoznati i na ovom sajtu (  оvdе ).

Zahtevi u vidu propisanih obrazaca sa neophodnom dokumentacijom će se predavati od 15.septembra do 15. oktobra 2023. godine na pisarnici Uprave gradske opštine Obrenovac, ul. Vuka Karadžića br.74, svakog radnog dana od 07,30 do 20,00 časova, kao i u mesnim zajednicama Barič, Draževac, Zvečka, Stubline, Grabovac, Skela i Urovci, sekretarima koji opslužuju sve mesne zajednice na teritoriji gradske opštine Obrenovac svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova.

Sve informacije o zahtevima i neophodnoj dokumentaciji mogu se dobiti u zgradi opštine preko puta parka-Trg dr Zorana Đinđića br.6, svakog radnog dana od 07,30 do 20,00 časova.

Preporuka je da se građani pre podnošenja zahteva na pisarnici konsultuju sa zaposlenima u Odeljenju za urbanizam i komunalno građevinske poslove Uprave gradske opštine, u zgradi opštine preko puta parka-Trg dr Zorana Đinđića br.6, radi utvrđivanja kompletnosti dokumentacije, a sve u cilju efikasnosti u postupanju.

Zahteve mogu podnositi vlasnici porodičnih stambenih objekata odnosno vlasnici posebnih delova objekata-stanova koji izgradnjom odnosno kupovinom trajno rešavaju svoje stambeno pitanje. Priključenje je moguće za samo jedan objekat odnosno jedan stan istog vlasnika koji koristi za stanovanje. Uz zahtev (koji se može оvdе preuzeti) se podnosi dokaz o vlasništvu ( ugovor ili druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti), očitana lična karta odnosno kopija lične karte koja ne sadrži čip vlasnika i članova njegovog porodičnog domaćinstva, overena izjava da podnosilac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje, kao i geodetski snimak objekta za koji se traži privremeno priključenje.

Ukoliko je reč o objektu za koji pokrenut postupak ozakonjenja i za koji je već podnet geodetski snimak, snimak nije potrebno ponovo dostavljati, već je na zahtevu za privremeno priključenje potrebno navesti zavodni broj predmeta uz pomoć zaposlenih u Odeljenju za urbanizam i komunalno građevinske poslove.

Ukoliko je reč o objektu za koji nije pokrenut postupak ozakonjenja podnosilac pored zahteva, dostavlja izjavu da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje, uz očitane lične karte za njega i članove njegove porodice, izjavu da nemaju drugi objekat za stanovanje i geodetski snimak.

Ukoliko podnosilac zahteva i članovi njegove porodice ne žive u objektu za koji se podnosi zahtev za priključenje, potrebno je dostaviti i izjavu da će se odmah po priključenju u isti preseliti.

Sve obrasce primera izjava možete preuzeti ovde (izjavа 1izjavа 2izjavа 3, izjavа 4).

Izjave se podnose overene od strane notara.

Zahtevi i obrasci se od 13.09.2023. godine mogu preuzimati i u zgradama gradske opštine Obrenovac, a od 14.09.2023.godine mogu preuzimati i u zgradama mesnih zajednica.

Za vlasnike stanova u stambenim i stambeno poslovnim zgradama za kolektivno stanovanje, zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica (zahtev se može preuzeti оvdе), uz zahteve vlasnika stanova, sa dokazima propisanim Uredbom za svaki stan pojedinačni stan, kao i zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade na distributivni sistem električne energije. Ukoliko stambena zajednica nije formirana zahtev podnose vlasnici stanova.

Službenici Odeljenja za urbanizam i komunalno građevinske poslove Uprave gradske opštine će povodom podnetih zahteva utvrđivati ispunjenost pravnih uslova i o tome obavestiti nadležno privredno društvo odnosno preduzeće koje će u daljem toku postupka utvrđivati ispunjenost tehničkih uslova.

Kontakt br. telefona za dodatne informacije 8722-284, 8721-588, 8721-997, 8723-205 i 8721-879.

Ilustrovanо uputstvо zа priključenjе nelegalnо izgrađenih objekatа na komunalnu infrаstrukturu

Izvor: GO Obrenovac

Foto: Promo

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *